www.sklepbaletowy.pl
Info: Twoja przeglądarka nie akceptuje ciasteczek (cookies). Aby dodawać produkty do koszyka a następnie je zakupić włącz obsługę ciasteczek w twojej przeglądarce.

Objaśnienie pojęć używanych w treści REGULAMINU:

 • sklep - sklep internetowy działający pod adresem http://www.ksiegarnia.sawart.com.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu; internetowa księgarnia muzyczna należy do firmy Sawart S. C., ul. Lazurowa 14D/34 01-315 Warszawa, NIP: 525-250-49-61, REGON: 142892907
 • klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w sklepie
 • konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 • czas realizacji zamówienia - czas, w jakim sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez klienta formą dostawy, nie dłuższy niż 30 dni
 • dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 • przelew bankowy - płatność wykonywana przez klienta w banku poprzez konto internetowe albo stacjonarne lub na poczcie
 • płatność za pobraniem – płatność wykonywana przez klienta gotówką do rąk dostawcy przy odbiorze dostawy z rąk dostawcy – Poczty Polskiej bądź wybranej Firmy Kurierskiej
 • płatność przy odbiorze – płatność wykonywana przez klienta gotówką bądź kartą płatniczą dokonywana podczas odbierania zamówienia w punkcie odbioru
 • punkt odbioru - miejsce wyznaczone przez sklep, w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez sklep, adres punktu odbioru: Sawart, ul.Moliera 8, 00-076 Warszawa, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-19:00 oraz w soboty w godzinach 11:00-15:00.
 • adres dostarczenia - adres wskazany przez klienta, na który ma zostać dokonana dostawa
 • konto klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień, dostępna dla upoważnionych przedstawicieli sklepu oraz danego klienta
 • siła wyższa – okoliczności niezależne od woli stron i nieprzewidywalne takie jak kataklizm naturalny, zamieszki, wojna, katastrofy komunikacyjne, uniemożliwiające wykonanie umowy

§ 1 PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów sklep zamieszcza na stronie www.ksiegarnia.sawart.com.pl .
 2. Zamówienia od klientów są przyjmowane przez strony internetowe www.ksiegarnia.sawart.com.pl za pośrednictwem formularza. Po złożeniu zamówienia klient zostaje powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej, że zamówienie pozostało przyjęte przez sklep i rozpoczęto proces jego realizacji. W tym momencie zostaje zawarta umowa sprzedaży.
 3. Po złożeniu zamówienia i przyjęciu go do realizacji przez sklep, klient otrzymuje dane dla dokonania przelewu ceny zamówienia.
 4. Składając zamówienie klient zawiera ze sklepem umowę sprzedaży zamawianych towarów na warunkach wskazanych w ofercie przedstawionej przez sklep.
 5. W zamówieniu klient dokonuje:
  1. wyboru zamawianych towarów oraz w przypadku niektórych produktów wyboru ich parametrów (takich jak np. kolor, rozmiar)
  2. wyboru sposobu dostawy oraz wskazania adresu dostawy lub punktu odbioru
  3. wskazania danych do wystawienia i doręczenia faktury VAT, jeżeli klient zażąda jej wystawienia
  4. wyboru sposobu płatności tj. przelewu bankowego, przelewu internetowego lub płatności za pobraniem po odbiorze towaru.
 6. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient zostanie poinformowany na drodze elektronicznej o niedostępności towarów.
 7. Jeżeli sklep nie może spełnić świadczenia z powodu niedostępności przedmiotu zamówienia, zawiadomi o tym klienta najpóźniej w terminie 20 (dwudziestu) dni od daty złożenia zamówienia. Klient może w terminie 7 dni podjąć decyzję o zmianie lub ograniczeniu przedmiotu zamówienia. W przypadku nieotrzymania przedmiotowej decyzji we wskazanym terminie sklep zwróci całą otrzymaną sumę pieniężną i zostanie zwolniony ze zobowiązania do dostawy.
 8. W wypadku gdy sklep nie może zrealizować zamówienia z powodu choćby przejściowej przeszkody, sklep może zwolnić się ze zobowiązania przez dostarczenie towaru zamiennego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem klienta na piśmie i drogą poczty elektronicznej o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy w terminie 10 dni, ze zwrotem rzeczy na koszt przedsiębiorcy.
 9. Postanowienia ust. 6 znajdują odpowiednie zastosowanie w przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem.
 10. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny. Na życzenie klienta wystawiana jest faktura VAT.

§ 2 ZMIANY W ZAMÓWIENIACH

 • Zmiany w zamówieniu mogą być dokonywane przez klienta do momentu przekazania towaru do wysyłki. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Każdy klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną o nadaniu paczki do wysyłki.
 • Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt ze sklepem w sposób wybrany spośród wskazanych na stronie internetowej www.ksiegarnia.sawart.com.pl w dziale kontakt. Zmiany w zamówieniu zlecane telefonicznie będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu klienta jako właściciela konta klienta. Do zweryfikowania klienta konieczne jest podanie wybranych danych właściciela konta.
 • Modyfikacje w zamówieniach otrzymywane e-mailem będą uwzględniane tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z tego samego adresu, z którego złożono zamówienie.

§ 3 CENY TOWARÓW

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jego ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest w dziale pomoc.

§ 4 CZAS i SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres odbioru wskazany przez klienta lub do punktu odbioru w zależności od dokonanego przez klienta wyboru przy składaniu zamówienia.
 2. Sposób, koszt i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Polski, na terenie Unii Europejskiej oraz w pozostałych krajach przedstawiony jest na stronach sklepu w dziale pomoc.
 3. Koszt dostawy jest każdorazowo ustalany na podstawie cen wybranego przez klienta dostawcy i jest podawany do wiadomości klienta na stronie sklepu oraz w potwierdzeniu zamówienia.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez klienta lub siłą wyższą.

§ 5 FORMY PŁATNOŚCI I NADPŁATY

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
  1. płatność za pobraniem - w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia przez klienta,
  2. przelew elektroniczny, przelew bankowy lub płatność kartą kredytową. Przy tych formach płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.
  3. płatność przy odbiorze podczas odbierania zamówienia w punkcie odbioru. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta.
 2. Towary z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacane przelewem bankowym bądź elektronicznym.
 3. Klient może skorzystać z bonu promocyjnego lub zakupowego otrzymanego od sklepu lub od innego upoważnionego podmiotu, który dokonał uprzednio zakupu bonów lub otrzymał je dla swoich klientów.
 4. W przypadku wybranych produktów sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie ze względu na specyficzne właściwości towaru takie, jak podatność na uszkodzenia, szybki czas psucia, gabaryty itd.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy dokonania zapłaty za zamówienie: "płatność przy odbiorze" wobec klienta, który nie odbierze dwóch kolejno wysłanych zamówień płatnych przy odbiorze, dostarczanych przez Pocztę Polską, firmę kurierską lub do punktu odbioru. Po wyłączeniu tej formy dokonania zapłaty klient może uiścić opłatę należną za kolejne, złożone przez klienta zamówienie poprzez przelew bankowy. Przywrócenie formy dokonania zapłaty "płatność przy odbiorze" dla danego klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia z formą zapłaty w postaci przelewu bankowego.
 6. Nadpłaty oraz ceny wpłacone przed dokonaniem zwrotu zakupionego towaru zwracane będą klientowi przez sklep na konto bankowe, z którego klient dokonał zapłaty lub na wskazane konto bankowe albo adres dla przekazu pocztowego w przypadku innego sposobu płatności. W przypadku nie wskazania konta bądź adresu w terminie 7 dni od daty dokonania zwrotu zakupionego towaru bądź stwierdzenia nadpłaty należna kwota zostanie przekazana klientowi przekazem pocztowym na adres wskazany przy zamówieniu na koszt klienta.

§ 6 JAKOŚĆ PRODUKTÓW I REKLAMACJE

 1. Wszystkie towary dostępne w sklepie są oryginalne i pochodzą z legalnego źródła.
 2. Przed wysłaniem, każdy produkt jest dokładnie sprawdzany, aby klient otrzymał produkt pełnowartościowy.
 3. Sklep odpowiada wobec klienta, jeżeli dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, bądź jest obciążony wadami fizycznymi lub prawnymi.
 4. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub wad przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniały one w chwili wydania.
 5. W przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości towaru domniemywa się, że jest on zgodny z umową, jeżeli odpowiada podanemu przez sklep opisowi lub ma cechy okazanej klientowi próbki albo wzoru, a także gdy nadaje się do celu określonego przez klienta przy złożeniu zamówienia, chyba że sklep zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju.
 6. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.
 7. Sklep nie odpowiada za niezgodność towaru z zamówieniem lub jego wady, gdy klient wiedział o ich istnieniu lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
 8. Klient zobowiązany jest, pod rygorem utraty możliwości dochodzenia roszczeń reklamacyjnych, zawiadomić sklep przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 9. W przypadku wystąpienia wad lub niezgodności z zamówieniem towaru klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby klienta inny sposób zaspokojenia.
 10. Jeżeli klient, z przyczyn określonych w ust. 8, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową lub wady są nieistotne. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
 11. W sytuacjach określonych w ust. 8 i 9 klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną pod adres sklepu zamieszczony na stronach sklepu w dziale kontakt. Do odsyłanego towaru należy dołączyć otrzymany paragon lub fakturę, które stanowią podstawę reklamacji.
 12. Roszczenia określone w ust. 8 i 9 przedawniają się z upływem roku od stwierdzenia przez kupującego niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Zawiadomienie sprzedawcy o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową przerywa bieg przedawnienia. Przedawnienie nie biegnie w czasie wykonywania naprawy lub wymiany oraz prowadzenia przez strony, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące, rokowań w celu ugodowego załatwienia sprawy.
 13. Sklep odpowiada za niezgodność towaru z zamówieniem i jego wady jedynie w przypadku ich stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
 14. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym towarem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca zaraz po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przesłanego pocztą elektroniczną oraz pisemnie na adres sklepu oraz zwrot towaru.
 2. W takiej sytuacji zwracany towar nie może być używany, kopiowany ani w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne. Produkty kosmetyczne, książki, obuwie i odzież nie mogą nosić wyraźnych śladów użytkowania.
 3. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym paragonem lub fakturą.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadku:
  1. dotyczącego nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  2. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  3. świadczeń o właściwościach określonych przez klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  4. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu
 5. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni zgodnie z zasadami zwrotu nadpłat opisanymi w §5 "Formy płatności i nadpłaty". Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 6. Zwrotów należy dokonywać po wcześniejszym kontakcie drogą elektroniczną bądź telefonicznie ze Sklepem. Warunkiem zwrotu jest przesłanie kompletnego produktu, nie noszącego śladów użytkowania wraz z otrzymanym paragonem bądź fakturą, odpowiednio zabezpieczoną przesyłką.

§ 8 DANE OSOBOWE

 1. Składając zamówienie w sklepie klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji zamówień.
 2. Podanie danych osobowych przez klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz niezbędne do zrealizowania zamówienia przez sklep.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 3. W przypadku Klientów nie będących konsumentami nie mają zastosowania postanowienia §7 "Prawo odstąpienia od umowy" oraz §6 ust. 3 – 10. W miejsce §6 ust.3 – 10 wchodzą odpowiednie postanowienia Kodeksu cywilnego.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2012.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 6. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.ksiegarnia.sawart.com.pl . Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.


Koszyk jest pusty